1. Home
  2.  » Privacybeleid

Privacyverklaring

Indien je een leveringsovereenkomst hebt met AllureNRG B.V., contact hebt (gehad) met één van
onze medewerkers, je hebt aangemeld voor een (e-mail)nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze diensten, jouw gegevens invoert op de website of anderszins contact hebt met AllureNRG, kunnen de door jouw verstrekte gegevens worden vastgelegd. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens Allure Energie verwerkt, wanneer en voor welke doeleinden. AllureNRG vindt het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens van onze websitebezoekers en onze klanten. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens.

1. Hoe komt AllureNRG aan persoonsgegevens?

AllureNRG verzamelt persoonsgegevens bij het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant en bij het aangaan van een leveringsovereenkomst, bij het uitlezen van de meterstanden, als je contact met ons opneemt per telefoon, e-mail of chat en als je onze website bezoekt.

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

AllureNRG verzamelt contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens als je klant wordt. Maar ook wanneer je informatie opvraagt, informeert naar onze producten of via Facebook een vraag stelt of op een andere manier met ons in contact treedt.
Naast de door je zelf aan ons verstrekte persoonsgegevens, kan AllureNRG aanvullende gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken. Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, versie van het besturingssysteem, tijdstip van bezoek, onderwerpen die je bekijkt.
Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van gedrag op de website.

3. Doeleinden waarvoor AllureNRG persoonsgegevens verwerkt?

Het beoordelen en accepteren van een aanvraag van een product
Het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst, inclusief het onderhouden van contact met klanten
Het uitvoeren van crediteuren-en debiteurencontrole (zoals een creditcheck en accountantscontrole)
Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energienota voor derden worden geïnd.
Het verwerken van gegevens voor (directe marketingdoeleinden, zoals een nieuwsbrief) Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek Risicobeheer
Het optimaliseren van de werking van de website
Het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening

4. Beveiliging en bewaartermijn

AllureNRG gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens op een beveiligde server, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten onze organisatie. Daarnaast nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen (onopzettelijke)vernietiging, verlies, misbruik, vervalsing, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens.
AllureNRG bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven (punt 3) zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Gegevens kunnen eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden. AllureNRG kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dat als ‘verwerker’ voor AllureNRG. Met alle verwerkers worden overeenkomsten afgesloten waarin expliciet de verplichting om jouw gegevens te beschermen wordt opgenomen. AllureNRG verstrekt alleen de noodzakelijke gegevens aan de verwerker.

5. Cookies

Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen(zoals pc, smartphone, tablet) of in de sessie van jouw browser staat. AllureNRG gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn ongevaarlijk en kunnen géén virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden
voor jouw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat je terug bent gekomen op een bepaalde pagina, of dat je voor bepaalde pagina’s extra aandacht hebt.

6. Gedragscode slimme meters

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren, maakt AllureNRG gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In aanvulling op de privacywetgeving hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is. AllureNRG houdt zich aan deze gedragscode.

7. Jouw rechten

Je hebt het recht om AllureNRG een verzoek te doen tot inzage in je persoonsgegevens. Binnen 1 maand na je verzoek ontvang je een overzicht van de persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je AllureNRG verzoeken om de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je AllureNRG verzoeken om overdracht van de
persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Je kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we telefonisch of per e-mail aanbieden. Als je het niet op prijs stelt om informatie over onze producten of diensten te ontvangen, kun je dit via het e-mailadres privacy@allurenrg.nl aan ons doorgeven. Voor informatie die wij wettelijk verplicht zijn te versturen, kun je je niet afmelden.

Je mag ons ook vragen om je gegevens uit de database te wissen. Hier mogen wij niet altijd gehoor aan geven. Bijvoorbeeld: de belastingdienst eist van ons dat wij van iedere klant de leveringsovereenkomst zeven jaar bewaren.
Wanneer we geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek, leggen we je uiteraard uit waarom niet.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo,s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de desbetreffende eigenaar opgenomen.
Het is niet toegestaan –zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

9. Websites van derden

Deze verklaring geldt niet voor websites van derden. Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Allure Energie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

10. Meldplicht datalekken

Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben geconstateerd.
Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan Allure Energie via privacy@allurenrg.nl. Vermeld
in deze e-mail je naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijk) datalek.

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je per:

Post sturen naar:          AllureNRG B.V.
                                        O.v.v.: Verwerking persoonsgegevens
                                        Gedempte Zuiderdiep 24
                                        9711 HG Groningen

Email:                             privacy@allurenrg.nl

Telefoon:                         085-9022930

Om misbruik van deze rechten te voorkomen, vragen wij je, bij indiening van het verzoek je te identificeren. Dit kan middels gerichte vragen of door een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet dan niet om op de kopie je BSN en je pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de ‘KopieID’-app gebruiken.

Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door AllurNRG, dan horen wij dat graag (privacy@allurenrg.nl). Als wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijziging van Privacyverklaring

AllureNRG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Wij raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. Versie 1.0, 28-10-2020 AllureNRG

AllureNRG
Optelsom van slim energiebeheer

Service

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Automatische incasso

AllureNRG

Oosterkade 7-1
9711 RS Groningen